Open Access
Issue
ITM Web Conf.
Volume 13, 2017
2nd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES2017)
Article Number 01003
Number of page(s) 14
DOI https://doi.org/10.1051/itmconf/20171301003
Published online 02 October 2017
 1. Abraham, M.R., Williamson, V.M., Westbrook, S.L. A., Cross-Age Study of the Understanding Five Concepts, Journal of Research in Science Teaching, 31, 2, 147–165 (1994). [CrossRef] [Google Scholar]
 2. Akbulut, H. İ., Çepni, S. Bir Üniteye Yönelik Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?: İlköğretim 7. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18–44 (2013). [Google Scholar]
 3. Aksu, M., Student performance in dealing with fractions. The Journal of Educational Research, 90(6), 375–380 (1997). [CrossRef] [Google Scholar]
 4. Alacaci, C. Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları. E. Bingölbali ve M. F. Özmantar(Ed.), İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları (2009). [Google Scholar]
 5. Arı, A. Bilişsel Alan Sınıflamasında Yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink, Dettmer Taksonomileri ve Uluslararası Alanda Tanınma Durumları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 259–290 (2013). [Google Scholar]
 6. Atılgan, H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Hakan Atılgan (Ed.), Test Geliştirme içinde (s.315–348) Ankara: Anı Yayıncılık (2013). [Google Scholar]
 7. Balcı, A. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık (2015). [Google Scholar]
 8. Başgün, M., Ersoy, Y. Sayılar ve Aritmatik I: Kesir ve Ondalık Sayıları Öğretilmesinde Bazı Güçlükler ve Yanılgılar, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı: 604–608, MEB Yay., Ankara (2000). [Google Scholar]
 9. Başol, G. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık (2013). [Google Scholar]
 10. Baştürk, S. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (Edt. Savaş Baştürk). Ölçme Araçlarının Taşıması Gereken Nitelikler (s. 23–53) Ankara: Nobel Yayıncılık (2014). [Google Scholar]
 11. Baykul, Y. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulanması. Ankara: ÖSYM (2000). [Google Scholar]
 12. Bayrak, B., Erden, A. M. Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 137–154, (2007). [Google Scholar]
 13. Behr, M. J., Lesh, R., Post, T., Silver, E. A. Rational number concepts. In R. Lesh, M. Landau (Eds.), Acquisitions of mathematics concepts and processes (pp. 92–126) New York: Academic Press (1983). [Google Scholar]
 14. Bloom, B.S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David Mckay Company Inc (1956). [Google Scholar]
 15. Bloom, B.S., Hastings, J.T., Madaus, G.F. Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw- Hill (1971). [Google Scholar]
 16. Bümen, N.T. Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3–14 (2006). [Google Scholar]
 17. Büyüköztürk, Ş. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ankara: Pegem Akademi (2009). [Google Scholar]
 18. Büyüköztürk, Ş. Veri analizi El Kitabı. Ankara: Pegam A Yayıncılık (2011). [Google Scholar]
 19. Can, A. SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Yayıncılık (2014). [Google Scholar]
 20. Christensen, L. B., Johnson, R. B., Turner, L. A. Research Methots Desing and Analysis (Çev Edt: Ahmet Alpay). Değişkenlerin Ölçümü ve Örneklem (s.149–180) Ankara: Anı Yayıncılık (2015). [Google Scholar]
 21. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. Research methods in education. (6th edition). London: Routledge Falmer (2007). [Google Scholar]
 22. Çalık, M., Ayas, A. Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 1–16 (2003). [Google Scholar]
 23. De Castro, B. Cognitive models: the missing link to learning fraction multiplication and division. Asia Pacific Education Review, 9(2), 101–112 (2008). [CrossRef] [Google Scholar]
 24. Erden, M. Eğitimde Program Değerlendirme, Ankara: Pegem Yayıncılık (1993). [Google Scholar]
 25. Ertürk, S. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan (1997). [Google Scholar]
 26. Fonthal, G. Alignment of State Assessments and Higher Education Expectations: Definition and Utilization of an Alignment Index. University of California, Irvine (2004). [Google Scholar]
 27. Gay, L. R., Geoffrey E. Mills, Airasian, P. Educational Research: Competencies for Analysis and Applications. Boston: Pearson (2009). [Google Scholar]
 28. Gezer, M., Şahin, İ. F., Öner Sünkür, M., Meral, E. 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 433–455 (2014). [CrossRef] [Google Scholar]
 29. Gönen, S., Kocakaya, S., Kocakaya, F. Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40–57 (2011). [Google Scholar]
 30. Güven, E. Çevre sorunları başarı testinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 114–127 (2013). [Google Scholar]
 31. Haser, Ç., Ubuz, B., İlköğretim 5.sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Kavramsal Anlama ve İşlem Yapma Performansı. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, s: 609–612 MEB Yay., Ankara (2001). [Google Scholar]
 32. Işık, C., Kar, T. 7. sınıf öğrencilerinin kesirlerde toplama işlemine kurdukları problemlerin analizi. İlköğretim Online, 11(4), 1021–1035. (2012). [Google Scholar]
 33. İşeri, A., Diagnosis on Students’ Misconceptions on Decimal Numbers (unpublished master teshiss), ODTÜ, Ankara (1997). [Google Scholar]
 34. Kara, Y., Çepni, S. Investigation the Alignment between School Learning and Entrance Examinations through Item Analysis. Journal of Baltic Science Education, 10(2), 73–86 (2011). [EDP Sciences] [Google Scholar]
 35. Karasar, N. Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık (2009). [Google Scholar]
 36. Kempa, R. Assessment in Science. Cambridge University Press Cambridge, London (1986). [Google Scholar]
 37. Küçükahmet, L. Öğretimde Planlama Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım (2004). [Google Scholar]
 38. Malcolm, P. S. Understanding Rational Numbers. Mathematics Teacher. 80, 518–521 (1987). [Google Scholar]
 39. Metin, M. Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. (Edt). Nicel Veri Toplama Araçları (s. 161-2014). Ankara: Pegem A Yayıncılık. (2015). [Google Scholar]
 40. Moss, J., Case, R. Developing children's understanding of the rational numbers: a new model and experimental curriculum. Journal for Research in Mathematics Education, 30(2), 122–147. (1999). [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
 41. Narlı, S., Başer, N. Küme, Bağıntı, Fonksiyon“ Konularında Bir Başarı Testi Geliştirme ve Bu başarı testi İle Üniversite Matematik Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Bu Konulardaki Hazırbulunuşluklarını Betimleme Üzerine Nicel Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 147–158 (2008). [EDP Sciences] [Google Scholar]
 42. Ogan Bekiroğlu F. Ne kadar Başarılı?, Klasik ve Alternatif Ölçme- Değerlendirme Yöntemleri ve Fizikte Uygulamalar (1. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (2004). [Google Scholar]
 43. Olkun, S., Toluk-Uçar, Z. İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık (2012). [Google Scholar]
 44. Özçelik, D. A. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: ÖSYM Yayınları (1992) [Google Scholar]
 45. Özdamar, K. Paket Programları İle İstatiksel Veri Analizi -I (MINITAB 16- IBM SPSS 21). Eskişehir: Nisan Kitapevi (2013). [Google Scholar]
 46. Özgüven, İ. E. Bireyi Tanıma Teknikleri, Ankara: Pdrem Yayınları (1998). [Google Scholar]
 47. Peterson, R.F., Treagust, D.F. Grade-12 Students’ Misconceptions of Covalent Bonding and Structure, Journal of Chemical Education, 66(6), 459–460. (1989) [CrossRef] [Google Scholar]
 48. Popham, W. J. Classroom assessment: What teachers need to know. Boston: Allyn Bacon (1995). [Google Scholar]
 49. Post, T., Fractions and Other National Numbers. Aritmetic Teacher. 37, 3, 28 (1989). [Google Scholar]
 50. Sowder, J.T., Wearne, D. What do we know about eighth-grade student achievement? Mathematics Teaching in Middle School, 11(6), 285–293. (2006). [Google Scholar]
 51. Soylu, Y., Soylu, C. İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: Kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirlerle ilgili problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 101–117 (2005). [Google Scholar]
 52. Soylu, Y. Öğrencilerin kesirler konusundaki hata ve yanlış anlamaları ve sınıf öğretmen adaylarının tahmin edebilme becerileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(356), 31–39 (2008). [Google Scholar]
 53. Stafylidou, S., Vosniadou, S. The development of students’ understanding of the numerical value of fractions. Learning and Instruction, 14, 503–518. (2004). [CrossRef] [Google Scholar]
 54. Sweetland, R. Understanding Multiplication of Fractions, Arithmetic Teacher. 32, 48–52. (1984). [Google Scholar]
 55. Şen, H. C., Eryılmaz, A. Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1–39. (2011). [Google Scholar]
 56. Şiap, İ., Duru, A. Kesirlerde geometriksel modelleri kullanabilme becerisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 89–96 (2004). [EDP Sciences] [Google Scholar]
 57. Tekin, H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi (2009). [Google Scholar]
 58. Tirosh, D. Enhancing prospective teachers’ knowledge of children's conceptions: the case of division of fractions. Journal for Research in Mathematics Education, 31(1), 5–25 (2000). [CrossRef] [Google Scholar]
 59. Turgut, M. F., Baykul, Y. Eğitimde SÖlçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi (2010). [Google Scholar]
 60. Uzunöz, A., Buldan, İ. ortaöğretim coğrafya dersi doğal sistemler konu alanı atmosfer ve iklim ünitesi başarı testi geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 291–312 (2012). [Google Scholar]
 61. Ünlü, M., Ertekin, E. Why do pre-service teachers pose multiplication problems instead of division problems in fractions? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 490–494 (2012). [CrossRef] [Google Scholar]
 62. Wearne, D., Kouba, V.L. Rational numbers. E.A. Silver and P.A. Kenney Results from the seventh mathematics assessment of the National Assessment of Education Progress (pp. 163–191) Reston, VA: NCTM (2000). [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.