Open Access
Issue
ITM Web Conf.
Volume 13, 2017
2nd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES2017)
Article Number 01003
Number of page(s) 14
DOI https://doi.org/10.1051/itmconf/20171301003
Published online 02 October 2017
 1. Abraham, M.R., Williamson, V.M., Westbrook, S.L. A., Cross-Age Study of the Understanding Five Concepts, Journal of Research in Science Teaching, 31, 2, 147–165 (1994). [CrossRef]
 2. Akbulut, H. İ., Çepni, S. Bir Üniteye Yönelik Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?: İlköğretim 7. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18–44 (2013).
 3. Aksu, M., Student performance in dealing with fractions. The Journal of Educational Research, 90(6), 375–380 (1997). [CrossRef]
 4. Alacaci, C. Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları. E. Bingölbali ve M. F. Özmantar(Ed.), İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları (2009).
 5. Arı, A. Bilişsel Alan Sınıflamasında Yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink, Dettmer Taksonomileri ve Uluslararası Alanda Tanınma Durumları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 259–290 (2013).
 6. Atılgan, H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Hakan Atılgan (Ed.), Test Geliştirme içinde (s.315–348) Ankara: Anı Yayıncılık (2013).
 7. Balcı, A. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık (2015).
 8. Başgün, M., Ersoy, Y. Sayılar ve Aritmatik I: Kesir ve Ondalık Sayıları Öğretilmesinde Bazı Güçlükler ve Yanılgılar, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı: 604–608, MEB Yay., Ankara (2000).
 9. Başol, G. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık (2013).
 10. Baştürk, S. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (Edt. Savaş Baştürk). Ölçme Araçlarının Taşıması Gereken Nitelikler (s. 23–53) Ankara: Nobel Yayıncılık (2014).
 11. Baykul, Y. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulanması. Ankara: ÖSYM (2000).
 12. Bayrak, B., Erden, A. M. Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 137–154, (2007).
 13. Behr, M. J., Lesh, R., Post, T., Silver, E. A. Rational number concepts. In R. Lesh, M. Landau (Eds.), Acquisitions of mathematics concepts and processes (pp. 92–126) New York: Academic Press (1983).
 14. Bloom, B.S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David Mckay Company Inc (1956).
 15. Bloom, B.S., Hastings, J.T., Madaus, G.F. Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw- Hill (1971).
 16. Bümen, N.T. Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3–14 (2006).
 17. Büyüköztürk, Ş. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ankara: Pegem Akademi (2009).
 18. Büyüköztürk, Ş. Veri analizi El Kitabı. Ankara: Pegam A Yayıncılık (2011).
 19. Can, A. SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Yayıncılık (2014).
 20. Christensen, L. B., Johnson, R. B., Turner, L. A. Research Methots Desing and Analysis (Çev Edt: Ahmet Alpay). Değişkenlerin Ölçümü ve Örneklem (s.149–180) Ankara: Anı Yayıncılık (2015).
 21. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. Research methods in education. (6th edition). London: Routledge Falmer (2007).
 22. Çalık, M., Ayas, A. Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 1–16 (2003).
 23. De Castro, B. Cognitive models: the missing link to learning fraction multiplication and division. Asia Pacific Education Review, 9(2), 101–112 (2008). [CrossRef]
 24. Erden, M. Eğitimde Program Değerlendirme, Ankara: Pegem Yayıncılık (1993).
 25. Ertürk, S. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan (1997).
 26. Fonthal, G. Alignment of State Assessments and Higher Education Expectations: Definition and Utilization of an Alignment Index. University of California, Irvine (2004).
 27. Gay, L. R., Geoffrey E. Mills, Airasian, P. Educational Research: Competencies for Analysis and Applications. Boston: Pearson (2009).
 28. Gezer, M., Şahin, İ. F., Öner Sünkür, M., Meral, E. 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 433–455 (2014). [CrossRef]
 29. Gönen, S., Kocakaya, S., Kocakaya, F. Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40–57 (2011).
 30. Güven, E. Çevre sorunları başarı testinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 114–127 (2013).
 31. Haser, Ç., Ubuz, B., İlköğretim 5.sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Kavramsal Anlama ve İşlem Yapma Performansı. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, s: 609–612 MEB Yay., Ankara (2001).
 32. Işık, C., Kar, T. 7. sınıf öğrencilerinin kesirlerde toplama işlemine kurdukları problemlerin analizi. İlköğretim Online, 11(4), 1021–1035. (2012).
 33. İşeri, A., Diagnosis on Students’ Misconceptions on Decimal Numbers (unpublished master teshiss), ODTÜ, Ankara (1997).
 34. Kara, Y., Çepni, S. Investigation the Alignment between School Learning and Entrance Examinations through Item Analysis. Journal of Baltic Science Education, 10(2), 73–86 (2011). [EDP Sciences]
 35. Karasar, N. Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık (2009).
 36. Kempa, R. Assessment in Science. Cambridge University Press Cambridge, London (1986).
 37. Küçükahmet, L. Öğretimde Planlama Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım (2004).
 38. Malcolm, P. S. Understanding Rational Numbers. Mathematics Teacher. 80, 518–521 (1987).
 39. Metin, M. Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. (Edt). Nicel Veri Toplama Araçları (s. 161-2014). Ankara: Pegem A Yayıncılık. (2015).
 40. Moss, J., Case, R. Developing children's understanding of the rational numbers: a new model and experimental curriculum. Journal for Research in Mathematics Education, 30(2), 122–147. (1999). [CrossRef] [EDP Sciences]
 41. Narlı, S., Başer, N. Küme, Bağıntı, Fonksiyon“ Konularında Bir Başarı Testi Geliştirme ve Bu başarı testi İle Üniversite Matematik Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Bu Konulardaki Hazırbulunuşluklarını Betimleme Üzerine Nicel Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 147–158 (2008). [EDP Sciences]
 42. Ogan Bekiroğlu F. Ne kadar Başarılı?, Klasik ve Alternatif Ölçme- Değerlendirme Yöntemleri ve Fizikte Uygulamalar (1. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (2004).
 43. Olkun, S., Toluk-Uçar, Z. İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık (2012).
 44. Özçelik, D. A. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: ÖSYM Yayınları (1992)
 45. Özdamar, K. Paket Programları İle İstatiksel Veri Analizi -I (MINITAB 16- IBM SPSS 21). Eskişehir: Nisan Kitapevi (2013).
 46. Özgüven, İ. E. Bireyi Tanıma Teknikleri, Ankara: Pdrem Yayınları (1998).
 47. Peterson, R.F., Treagust, D.F. Grade-12 Students’ Misconceptions of Covalent Bonding and Structure, Journal of Chemical Education, 66(6), 459–460. (1989) [CrossRef]
 48. Popham, W. J. Classroom assessment: What teachers need to know. Boston: Allyn Bacon (1995).
 49. Post, T., Fractions and Other National Numbers. Aritmetic Teacher. 37, 3, 28 (1989).
 50. Sowder, J.T., Wearne, D. What do we know about eighth-grade student achievement? Mathematics Teaching in Middle School, 11(6), 285–293. (2006).
 51. Soylu, Y., Soylu, C. İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: Kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirlerle ilgili problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 101–117 (2005).
 52. Soylu, Y. Öğrencilerin kesirler konusundaki hata ve yanlış anlamaları ve sınıf öğretmen adaylarının tahmin edebilme becerileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(356), 31–39 (2008).
 53. Stafylidou, S., Vosniadou, S. The development of students’ understanding of the numerical value of fractions. Learning and Instruction, 14, 503–518. (2004). [CrossRef]
 54. Sweetland, R. Understanding Multiplication of Fractions, Arithmetic Teacher. 32, 48–52. (1984).
 55. Şen, H. C., Eryılmaz, A. Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1–39. (2011).
 56. Şiap, İ., Duru, A. Kesirlerde geometriksel modelleri kullanabilme becerisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 89–96 (2004). [EDP Sciences]
 57. Tekin, H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi (2009).
 58. Tirosh, D. Enhancing prospective teachers’ knowledge of children's conceptions: the case of division of fractions. Journal for Research in Mathematics Education, 31(1), 5–25 (2000). [CrossRef]
 59. Turgut, M. F., Baykul, Y. Eğitimde SÖlçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi (2010).
 60. Uzunöz, A., Buldan, İ. ortaöğretim coğrafya dersi doğal sistemler konu alanı atmosfer ve iklim ünitesi başarı testi geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 291–312 (2012).
 61. Ünlü, M., Ertekin, E. Why do pre-service teachers pose multiplication problems instead of division problems in fractions? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 490–494 (2012). [CrossRef]
 62. Wearne, D., Kouba, V.L. Rational numbers. E.A. Silver and P.A. Kenney Results from the seventh mathematics assessment of the National Assessment of Education Progress (pp. 163–191) Reston, VA: NCTM (2000).

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.